Thủy hải sản
TÉP BẠC NC 50-60C

TÉP BẠC NGUYÊN CON LOẠI 1

TÉP BẠC NC 50-60C

209.000  đ/Kg
ẾCH SỐNG LÀM SẠCH 10-12C

ẾCH SỐNG LÀM SẠCH 10-12C

ĐẦU CÁ HỒI

ĐẦU CÁ HỒI ĐL

ĐẦU CÁ HỒI

39.500 đ/Kg
42.500  đ
-8%
CÒI ỐC BƯƠU

 CÒI ỐC BƯƠU 

CÒI ỐC BƯƠU

76.000  đ/Kg
CÁ NGỪ BÔNG 0.3-0.6K

CÁ NGỪ BÔNG 0.3-0.6K

CÁ MÓ 15-20C

CÁ MÓ 15-20C

CÁ MÓ 15-20C

94.000  đ/Kg
CÁ ĐIÊU HỒNG SỐNG 0.5-0.8KG

CÁ ĐIÊU HỒNG SỐNG 0.5-0.8KG

CÁ CƠM

CÁ CƠM

CÁ CƠM

110.000  đ/Kg
CÁ CHỈ VÀNG

Updating...

CÁ CHỈ VÀNG

79.000  đ/Kg
CÁ BASA KHÔNG ĐẦU

CÁ BASA KHÔNG ĐẦU 0.8KG UP

CÁ BASA KHÔNG ĐẦU

63.000  đ/Kg
CÁ BASA FILE

CÁ BA SA FILE

CÁ BASA FILE

100.900  đ/Kg
CÁ BẠC MÁ 5-6C

CÁ BẠC MÁ 5-6C

CÁ BẠC MÁ 5-6C

105.000  đ/Kg
CÁ  NỤC GAI 11-16C

CÁ  NỤC GAI 11-16C

CÁ NỤC GAI 11-16C

79.900  đ/Kg