Cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods

Bia và các loại thức uống khác
BIA LARUE SPECIAL

BIA LARUE SPECIAL

BIA LARUE SPECIAL

11.000  đ/LON
BIA LARUE SPECIAL-THÙNG

BIA LARUE SPECIAL-THÙNG

BIA LARUE SPECIAL-THÙNG

244.000  đ/THÙNG
BIA LARUE

BIA LARUE

BIA LARUE

11.200  đ/LON
BIA LARUE - THÙNG

BIA LARUE - THÙNG

BIA LARUE - THÙNG

246.000  đ/THÙNG
BIA TIGER (LON)

BIA TIGER (LON)

BIA TIGER (LON)

17.000  đ/Lon
BIA TIGER

BIA TIGER 

BIA TIGER

367.000  đ/Thùng
BIA TIGER CRYSTAL LON 330ML

BIA TIGER CRYSTAL LON 330ML

BIA TIGER CRYSTAL LON 330ML

18.200  đ/Lon
BIA TIGER CRYSTAL LON 330ML (THÙNG)

BIA TIGER CRYSTAL LON 330ML

BIA HEINEKEN LON CAO 330ML

BIA HEINEKEN LON CAO 330ML

BIA HEINEKEN LON CAO 330ML

19.800  đ/Lon
BIA HEINEKEN LON CAO 330ML (THÙNG)

BIA HEINEKEN LON CAO 330ML

STRONGBOW APPLE CIDERS RED BERRIES 330ML

STRONGBOW APPLE CIDERS RED BERRIES 330ML-KHAY24

STRONGBOW APPLE CIDERS RED BERRIES 330ML-LỐC6

STRONGBOW APPLE CIDERS RED BERRIES 330ML-LỐC6

STRONGBOW APPLE CIDERS DARK FRUIT  330ML

STRONGBOW APPLE CIDERS DARK FRUIT  330ML-KHAY24

STRONGBOW APPLE CIDERS DARK FRUIT  330ML-LỐC6

STRONGBOW APPLE CIDERS DARK FRUIT  330ML-LỐC6